Domů  >   >   > 
Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině

V Úžlabině 320
Praha 10, 10000
https://www.uzlabina.cz
https://www.facebook.com/uzlabina
https://www.instagram.com/uzlabinaspse
274 016 211
274 016 230
info@uzlabina.cz
hons@uzlabina.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Výlety do zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly

Státní střední průmyslová škola. Čtyřleté studium je denní a je určeno absolventům ZŠ, chlapcům i dívkám.

Profilace školy: informační technologie, programování, operační systémy, počítačové sítě, kybernetická bezpečnost, herní grafika, tvorba webových aplikací, elektrotechnika, řídicí technika, inteligentní budovy.

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Škola je CISCO Networking Academy, testovacím střediskem ECDL, Microsoft IT Academy, je zapojena do mezinárodního projektu eTwinning.

Velmi kvalitní materiální vybavení pro výuku:
- dataprojektory v učebnách
- multimediální učebny
- nová odborná učebna elektroniky a elektrotechniky s modulárním výukovým systémem RC2000
- nová odborná učebna pro výuku elektrotechnických měření
- nová odborná učebna praktického vyučování
- multimediální učebny s počítači pro celou třídu
- nově vybavené učebny pro výuku programování
- široké sportovní zázemí, lezecká stěna
- učebna jazyků s 18 počítačovými stanicemi

Stravování

Vlastní školní kuchyně s jídelnou. Výběr ze dvou jídel. Elektronické přihlašování a odhlašování obědů. Ve škole jsou automaty na teplé a studené nápoje a automat na bagety.

Ubytování

Domov mládeže nemáme, zpostředkováme kontakty na domovy mládeže v nedalekém okolí.
http://www.uzlabina.cz/ubytovani

Zajištění praxe

Praxi žáci absolvují v tuzemských firmách. Vybraní žáci mají možnost absolvovat odbornou praxi v zahraniční v rámci programu Erasmus+.

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2023/2024 pořádáme dny otevřených dveří v těchto termínech:

- sobota 2. 12. 2024 (9:00–14:00)
- čtvrtek 11. 1. 2024 (15:00–18:00)
- středa 31. 1. 2024 (15:00–18:00)

Zájemci o studium si prohlédnou odborné učebny, seznámí se s výukovými plány jednotlivých studijních oborů, získají informace o přijímacím řízení.

Přijďte se přesvědčit!

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Elektrotechnika - ŠVP: Aplikovaná elektronika (60 míst)
Informační technologie - ŠVP: Informační technologie (60 míst)
Gymnázium (30 míst)

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Elektrotechnika [26-41-M/01] – Aplikovaná elektronika
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu zákona 250/2021 Sb. a nařízení vlády č.194/2022 Sb. Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů (paměťový osciloskop, logický analyzátor aj.). Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření. Od třetího ročníku si žáci volí specializaci: Řídicí systémy Žáci programují vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhují jejich praktické využití. Řeší praktické úlohy z oblasti řízení a regulace na simulačních programech i v reálných aplikacích. Využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty. Inteligentní budovy Žáci se seznámí s metodami správy a komplexního řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických a humánních systémech. Navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních a mezinárodních standardů.
Další informace na stránkách školy
Informační technologie [18-20-M/01] – Informační technologie
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky90neplatí se
Ve společné části žáci získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA Exploration. Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech: Programování Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování. Tvorba webových aplikací Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací. Herní grafika Žáci získají praktické dovednosti při práci s animačním a vizualizačním programem Autodesk 3ds MAX. Při své práci využívají grafické tablety. Kybernetická bezpečnost Žáci ovládají bezpečnostní techniky používané pro zjišťování, sledování a reakci na incidenty ohrožující kybernetickou bezpečnost výpočetních systémů a počítačových sítí. Během studia se také podrobně seznámí s počítačovými útoky, obrannými technikami a dalšími oblastmi z oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou techniky šifrování, bezpečnostní nebo forenzní analýza.
Další informace na stránkách školy
Gymnázium [79-41-K/41]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Do 1. ročníku čtyřletého denního studia budeme přijímat 30 žáků. Studium je určeno pro uchazeče z devátých tříd základní školy nebo studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, chlapce i dívky. Otevřením třídy gymnázia chceme propojit svět všeobecného vzdělání se světem digitálních technologií a polytechniky a obohatit studium o nové poznatky a dovednosti z oborů, jako jsou robotika a programování. Naši strategii jsme promítli do učebního plánu oboru a do profilu absolventa. Vzdělávací obor Gymnázium vybaví žáka takovými kompetencemi, které se stanou základem pro jeho profesní i občanský život, připraví ho ke studiu na vysokých školách všech typů v České republice i v zahraničí a povedou ho k vědomí nutnosti celoživotního vzdělávání. Studijní program odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro gymnázia. Studenti získají široké znalosti a dovednosti v humanitních a přírodovědných disciplínách. Studují dva cizí jazyky, anglický a německý. Od 3. ročníku si studenti volí jeden předmět technického zaměření, robotiku, nebo programování. Od 4. ročníku si studenti volí dva předměty, pomocí kterých se budou zdokonalovat v oborech, které je zajímají nebo budou předmětem jejich vysokoškolského studia. Na konci druhého ročníku si žáci volí pro 3. a 4. ročník jeden z následujících předmětů technického zaměření: Robotika Žák získá znalosti a základní zkušenosti z oblasti aplikované kybernetiky s důrazem na jejich praktické využití v oblasti robotiky. Seznámí se s různými druhy snímačů základních veličin, pohonných jednotek a dalších akčních prvků roboty a s různými typy komunikačních sběrnic. Dále si osvojí programování jednoduchých řídicích aplikací s využitím mikrokontrolérů (jako je např. Arduino nebo ESP32) či počítače. Samozřejmostí je i využití principů IoT a tvorba vizualizací. Programování Žák rozumí obecným principům programování, které mu umožní se rychle zorientovat v libovolném programovacím jazyce. Je schopen algoritmického myšlení i praktické realizace v programovacím jazyce dle jeho volby. Volitelný předmět dává stabilní základ pro rozšiřující studium na vysoké škole. Dovednosti z výuky lze využít jak pro tvorbu jednoduchých komerčních aplikací, tak jako podporu pro studium či výzkumnou činnost, např. pro získání experimentálního důkazu, zpracování dat či vytvoření simulace. Na konci třetího ročníku si žáci volí dva z následujících seminářů pro 4. ročník: z matematiky, fyziky, chemie, biologie, historický, společenskovědní.
Další informace na stránkách školy
Budova školy - přístavba Učebna elektrotechnických měření Jazyková učebna Schola Pragensis Jazyková učebna Schola Pragensis Posilovna Odborná učebna Školní knihovna Školní klub Odborná učebna Odborná učebna Školní hřiště Multimediální učebna Předávání certifikátů ECDL Práce s 3D tiskárnou Jídelna Kmenová učebna Odborná učebna elektroniky Odborná učebna elektroniky Lezecká stěna Budova školy

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
960
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
759
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
208
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2024, Stredniskoly.eu