Domů  >   >   > 
Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

V Úžlabině 320
Praha 10, 10000
www.uzlabina.cz
https://www.facebook.com/uzlabina
274 016 225
274 016 211
274 016 230
info@uzlabina.cz
mullerova@uzlabina.cz
hons@uzlabina.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Výlety do zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly

Státní střední průmyslová škola. Čtyřleté studium je denní a je určeno absolventům ZŠ, chlapcům i dívkám.

Profilace školy: informační technologie, programování, CAD systémy, elektrotechnika, lékařské přístroje, inteligentní budovy a v rámci technického lycea průmyslový design.

Důraz je kladen na výuku cizích jazyků.

Škola je CISCO Networking Academy, testovacím střediskem ECDL, Microsoft IT Academy, je zapojena do Autodesk Academia Program a Microsoft DreamSpark a do mezinárodního projektu eTwinning.

Velmi kvalitní materiální vybavení pro výuku:
- dataprojektory v učebnách
- tři multimediální učebny
- nová odborná učebna pro výuku elektrotechnických měření
- multimediální učebna s 30 žákovskými počítači
- nově vybavené učebny pro výuku programování
- široké sportovní zázemí
- nová učebna jazyků s 18 počítačovými stanicemi

Stravování

Vlastní školní kuchyně s jídelnou. Výběr ze dvou jídel. Cena jednoho oběda je 30 Kč. Elektronické přihlašování a odhlašování obědů. Ve škole jsou automaty na teplé a studené nápoje a automat na bagety.

Ubytování

Domov mládeže nemáme, zpostředkováme kontakty na domovy mládeže v nedalekém okolí.
http://www.uzlabina.cz/o-skole_ubytovani.html

Dny otevřených dveří

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.
Ve školním roce 2016/2017 pořádáme dny otevřených dveří v těchto termínech:

- středa 8. 11. 2017 (15:00–18:00),
- sobota 2. 12. 2017 (9:00–14:00),
- čtvrtek 11. 1. 2018 (15:00–18:00),
- úterý 20. 2. 2018 (15:00–17:00).

Po předchozí domluvě možno navštívit školu i v jiných termínech.
Zájemci o studium si prohlédnou odborné učebny, seznámí se s výukovými plány jednotlivých studijních oborů, získají informace o přijímacím řízení.

Mimo dny otevřených dveří jsme pro žáky základních škol připravili na období listopadu až února (2017–2018) tematicky zaměřené TECHNICKÉ WORKSHOPY. Podrobnější informace na webové stránce školy: http://www.uzlabina.cz/pro-uchazece_workshopy.html

Základní školy si mohou domluvit termín u zástupkyně Mgr. Müllerové na tel. čísle 274 016 225 nebo mullerova@uzlabina.cz

Jsme jediná škola v Praze, která vyučuje studijní specializaci INTELIGENTNÍ BUDOVY a nabízí atraktivní a velmi perspektivní specializaci na DESIGNOVÉ APLIKACE.

Přijďte se přesvědčit!

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání:

Elektrotechnika - ŠVP: Aplikovaná elektronika (30 míst)
Informační technologie - ŠVP: Informační technologie (60 míst)
Technické lyceum - ŠVP: Technické lyceum (30 míst)
Informační technologie (dálkové studiumú - ŠVP: Správa operačních systémů a počítačových sítí (15 míst)

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Informační technologie [18-20-M/01] – Informační technologie
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky64neplatí se
Ve společné části žáci získají pokročilé znalosti i dovednosti potřebné pro správu operačních systémů Windows a Linux včetně jejich serverových aplikací a orientují se v technologiích současných datových sítí. Praktická i teoretická výuka ve společné části je založena na obsahu kurzů CISCO IT Essentials a CCNA Exploration. Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech: Programování Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování. Tvorba webových aplikací Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací. Herní grafika Žáci získají praktické dovednosti při práci s animačním a vizualizačním programem Autodesk 3ds MAX. Při své práci využívají grafické tablety. Databázové systémy Žáci se naučí navrhovat datové modely a vytvářet databáze pomocí jazyka SQL pomocí nástrojů z prostředí Oracle Academy.
Elektrotechnika [26-41-M/01] – Aplikovaná elektronika
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky32neplatí se
Obor Elektrotechnika zajišťuje žákům po absolvování studia způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. Výuka elektrotechnických předmětů je zaměřena na získání základních teoretických i praktických znalostí o typech a použití elektronických součástek a dále o principech elektronických zařízení. Součástí výuky je i výklad měřicích metod a použití moderních měřicích přístrojů (paměťový osciloskop, logický analyzátor aj.). Na teoretické poznatky bezprostředně navazují praktická cvičení, kde si žáci vyzkoušejí i profesionální prostředky pro automatizované měření. Od třetího ročníku si žáci volí specializaci: Řídicí systémy Žáci programují vybrané typy řídicích mikroprocesorů a navrhují jejich praktické využití. Řeší praktické úlohy z oblasti řízení a regulace na simulačních programech i v reálných aplikacích. Využívají datové sítě pro ovládání zařízení na dálku. Programují modely soustav řízených řídicími automaty. Inteligentní budovy Žáci se seznámí s metodami správy a komplexního řízení budov z oblasti průmyslu i občanské vybavenosti. Získají potřebné znalosti o technických a humánních systémech. Navrhují, programují a diagnostikují inteligentní elektroinstalace budov na výukových panelech podle firemních a mezinárodních standardů.
Technické lyceum [78-42-M/01] – Technické lyceum
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky32neplatí se
Žáci získají širší všeobecně vzdělávací základ s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a chemie. Mezi povinné odborné předměty patří technické kreslení, deskriptivní geometrie, CAD systémy, IKT a programování. Žáci se naučí využívat výpočetní techniky jako efektivního nástroje pro svůj profesní a osobnostní rozvoj (kancelářské aplikace, prezentace aj.). Důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Už od 1. ročníku se vyučuje dvěma cizím jazykům, povinně angličtině a volitelně němčině nebo ruštině, a ve 4. ročníku dále odborné angličtině. Profilová část studijního programu umožňuje žákům získat další specializaci v následujících oblastech: Programování Žáci programují konzolové, okenní i webové aplikace. Při programování využívají principy objektově orientovaného programování. Tvorba webových aplikací Žáci vytvářejí moderní webové aplikace. Dbají na grafickou úpravu svých webových stránek. Rozumějí základním principům fungování webu. Jsou připraveni se i po absolvování studia dále vzdělávat ve vytváření webových aplikací. Designové aplikace Žáci se seznámí s historií a současnými trendy produktového designu, se základy kresby a pravidly designové tvorby. Tvoří jednoduché návrhy drobných technických spotřebních předmětů včetně jejich konstrukčních řešení s ohledem na volbu použitého materiálu, ergonomii, funkčnost a ekologii. Pracují s CAD systémy řady AutoCAD, AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Profesional a dále Autodesk Alias Studio, nejpoužívanějším programem v oboru. Odborné pracoviště žáka tvoří 24" monitor, speciální tablet pro designéra a nejlepší softwarové vybavení pro produktivní konstrukční a designérské metody (Rapid Prototyping).
Informační technologie [18-20-M/01] – Správa operačních systémů a počítačových sítí
Střední vzdělání s maturitouDálkové2 roky15ne
Dálkové zkrácené dvouleté studium v oboru Informační technologie je určeno uchazečům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení, a podání přihlášky ke studiu. Žáci SŠ, kteří ještě nesložili maturitní zkoušku, předkládají kopii výročního (ročního) vysvědčení, maturitní vysvědčení doloží u zápisu do 1. ročníku. Cílem školního vzdělávacího programu Správa operačních systémů a počítačových sítí je připravit žáka co nejlépe k pracovnímu uplatnění v IT profesích typu správce operačních systémů a počítačových sítí na úrovni administrátora a správce aplikačních programů a služeb na základní programátorské úrovni. Obsah výuky v dálkovém studiu je v souladu s obecnou koncepcí oboru Informační technologie. Výuka je koncipována v souladu s náplní kurzů CISCO IT Essentials a CCNA R&S, vybraných kurzů MOS a MTA a v souladu s požadavky ECDL Core a Advanced. V průběhu studia mohou žáci složit certifikované zkoušky v rámci všech jmenovaných programů. Forma výuky při dálkovém studiu Výsledky vzdělávání a učivo odborných předmětů pro zkrácené dálkové studium odpovídá obsahově náplni odborných předmětů společné části výuky denního čtyřletého studia v oboru Informační technologie. Vyučované předměty se týkají výhradně odborné přípravy a prohlubování znalostí odborné angličtiny v oblasti IT. Vzdělávání v rámci dálkového studia probíhá převážně formou samostudia a také formou povinných konzultací v délce 45 minut, ve kterých je realizována praktická část výuky a průběžné ověřování znalostí a dovedností žáků. Povinné konzultace probíhají zpravidla v pondělí od 12.25 do 17:45 hodin, v prvním ročníku v podobě 6hodinových bloků v průběhu celého školního roku (34 týdnů), ve druhém ročníku v podobě 7hodinových bloků (od 8:45 do 18:40 hodin) v průběhu školního roku (30 týdnů). Povinné konzultace jsou složeny z dvouhodinových až tříhodinových bloků výuky jednotlivých předmětů dle rozvrhu, který bude zveřejněn na začátku září. Podklady pro samostudium získají žáci od vyučujících jednotlivých předmětů v elektronické podobě. Studium je po dvou letech zakončeno maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů. Žák skládá dvě ústní maturitní zkoušky a jednu praktickou maturitní zkoušku.
Další informace na stránkách školy
Budova školy Posilovna Celkový pohled na školu Schola Pragensis Jazyková učebna Budova školy - přístavba Jazyková učebna Učebna elektrotechnických měření Předávání certifikátů ECDL Schola Pragensis Odborná učebna Školní knihovna Školní klub Odborná učebna Jazyková učebna Nová multimediální učebna Školní hřiště Odborná učebna Odborná učebna elektroniky Odborná učebna Odborná učebna Práce s 3D tiskárnou Jídelna Kmenová učebna

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
965
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
1214
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
230
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2018, Stredniskoly.eu